MEIC team

MEIC team> Current members

Kebin He
Tsinghua University

Huan Liu
Tsinghua University

Yu Bo
IAP/Tsinghua Universiy
Ruochong Xu
Tsinghua University

Nana Wu
Tsinghua University

Huaxuan Wang
Tsinghua University

Qiang Zhang
Tsinghua University

Chaopeng Hong
Tsinghua University

Hongyan Zhao
Beijing Normal University
Xinying Qin
Tsinghua University

Hanwen Hu
Tsinghua University

Bo Zheng
Tsinghua University

Guannan Geng
Tsinghua University

Jun Liu
University of Science and Technology Beijing
Qinren Shi
Tsinghua Univeristy

Yuxi Liu
Tsinghua Univeristy

Dan Tong
Tsinghua University

Qingyang Xiao
Tsinghua University

Jing Cheng
University of California, Irvine
Liu Yan
Tsinghua University

Wenyu Liu
Tsinghua University

Yu Lei
Chinese academy of environmental planning
Xiaodong Liu
Tsinghua University

Yang Liu
Tsinghua University

Cuihong Chen
Tsinghua University

Xizhe Yan
Tsinghua University

Major contributor > Name / contribution (alphabetical order)

Chuchu Chen

Agricultural sectorHanchen Ma

NMVOC EmissionSiwen Wang

Emission evaluation

Tong Feng

Consumption-based estimateLiqun Peng

Residential sector


Zhiliang Yao

Mobile emission inventory

Sicong Kang

Residential sector


Ji Qi

High-resolution emissions in Jing-Jin-Ji


Xin Yu

Model code framework

Meng Li

Emission processing modelXianbao Shen

Mobile emission factor measurementQian Zhang

Agricultural sector

Fei Liu

Power sector, emission evaluationXuying Wang

Iron and steel source
Yixuan Zheng

Cement source